Privacy & Voorwaarden

voorwaarden

Saskia van Braam – Saskia Savage

Artikel 1. Definities

 1. Facilitator/Trainer: Saskia van Braam / Saskia Savage (SVB / SS)

 2. Cliënt: de wederpartij van SVB / SS

 3. Behandeling: Diverse behandelingen consulten en trainingen, veelal op basis van
  Access Consciousness® methoden en technieken en door Saskia van Braam gecreëerde Savage Fit

 4. Overeenkomst: de afspraak voor een sessie, behandelingen, deelname aan een live of online trainingen of aankoop van een fysiek or digitaal product zoals een trainingsschema

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.

 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van een afspraak of training dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

 2. Voor annulering van behandelingen of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling of training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling of training, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
  De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.

 2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.

 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.

 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.

 2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 4. De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.

 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

 1. De facilitator zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.

 2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van communicatie dan ook.

Artikel 12. Audio Opnames van Classes, Trainingen en 1 op 1 sessies

 1. Live Classes – trainingen in groepsverband. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

 2. Live 1 op 1 sessies – online en in persoon worden altijd opgenomen mits dat dat niet gewenst is. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen, tenzij Saskia van Braam hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 2. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

 3. Het is een deelnemer van een evenement, class of online programma niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Saskia van Braam hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.

 4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 5. Beeld- portret- en audio rechten – Saskia van Braam kan tijdens evenementen en online programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Saskia van Braam heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media.

Artikel 14. Verklaring

 1. Saskia van Braam verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Saskia Savage/Saskia van Braam aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.

 2. Saskia van Braam verklaart met nadruk niet verantwoordelijk te zijn voor de (negatieve en/of positieve) resultaten van clienten van Savage Fit. Saskia van Braam verstrekt enkel fitness schema’s met fitness oefeningen die algemeen bekend zijn. De client is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering en techniek, en dient hierbij eventueel hulp te vragen van fitness instructeurs die fysiek aanwezig zijn.

avgprivacyverklaring

AVG Privacy Verklaring

Ik, Saskia van Braam van SaskiaSavage.com, neem jouw privacy erg serieus en zal in deze privacyverklaring uitleggen hoe ik dat doe.

Saskia Savage, gevestigd aan Prins van Oranjestraat 58 1531 GE Wormer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Saskia van Braam
Prins van Oranjestraat 58 1531 GE Wormer
+31 6 83000786
http://www.saskiasavage.com

Saskia van Braam is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Saskia Savage. Zij is te bereiken via contact@saskiasavage.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hi@saskiasavage.com, dan verwijder ik deze informatie.

Saskia Savage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een ander tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

OpenOffice Excel voor klantenbestand inclusief naam, data, bankrekeningnummer, diensten
Apple Mail voor klantencontact
WhatsAppin geval klant dat prefereert boven mailcontact

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar: wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar: wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar: wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar: wettelijke verplichting
Bankrekeningnummer: Zolang je gebruik maakt van Saskia Savage diensten

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ook maak ik gebruik van SocialMedia cookies. Deze cookies maken het mogelijk om artikelen of foto’s op mijn site te delen op social media zoals Facebook of Instagram. Ook hanteer ik de plug-in Gravatar, waar je met een account berichten kunt achterlaten op artikelen van mijn blog.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, Saskia Savage, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@saskiasavage.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via contact@saskiasavage.com

Wormer, 26 mei 2019 – AVG correcties doorgevoerd op 26 mei 2019

Saskia van Braam

PDF Privacy Voorwaarden